KONTAKT


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. KTO JEST ODPOWIEDZIANY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH? 

AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A
NIP: ES A20022448
Bº AZITAIN, 7 - 20600 - EIBAR – GUIPUZCOA – HISZPANIA

Tel. +34 943 121 608

Email: agme@agme.net

2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A. przetwarzamy informacje udostępnione nam przez zainteresowane osoby celem przeprowadzenia czynności administracyjnych, księgowych i podatkowych związanych z zamówionymi usługami, jak również celem przesyłania informacji handlowych o naszych produktach i usługach.

3. PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWYWAĆ BĘDZIEMY PAŃSTWA DANE?

Dane przechowywane będą przez cały czas utrzymywania relacji handlowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, przez okres przewidziany przepisami prawa.

4. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Podajemy podstawę prawną przetwarzania Państwa danych:

  • Wykonanie umowy: Świadczenie zamówionych usług
  • Obowiązki służbowe osoby odpowiedzialnej: Wysyłanie informacji handlowych

 

5. KOMU PRZEKAZYWANE BĘDĄ PAŃSTWA DANE?

Dane przekazywane będą następującym adresatom:

  • Dane będą mogły być przekazywane dystrybutorom i przedstawicielom handlowym celem wysyłania informacji i nawiązywania kontaktów handlowych

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH do innych krajów

Przewidziano następujące formy przekazywania Państwa danych do innych krajów:

  • Firmom handlowym, w celu umożliwienia sprzedaży. Przekazanie danych odbywa się zgodnie z klauzulą o ochronie danych

 

7. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W PRZYPADKU UDOSTĘPNIENIA NAM DANYCH?

Wszystkie osoby mają prawo uzyskać informację czy w AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A. są przetwarzane Państwa dane osobowe.

Zainteresowane osoby mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również możliwość sprostowania nieścisłych danych lub, jeśli zajdzie taka potrzeba, do ich usunięcia jeżeli dane nie będą już potrzebne w celu, w którym zostały pobrane.

W określonych przypadkach zainteresowani będą mogli zwrócić się o ograniczenie przetwarzania swych danych. W takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celach realizacji lub odpowiedzi na reklamacje.

W określonych przypadkach, ze względów podyktowanych szczególną sytuacją, zainteresowani mogą nie zgodzić się na przetwarzanie ich danych. W takim przypadku, AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A. zaprzestanie przetwarzania danych, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w przepisach prawa lub celem realizacji lub odpowiedzi na ewentualne reklamacje.

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących im praw w następujący sposób: zwracając się na adres osoby przetwarzającej Państwa dane.  

Jeśli udzielili Państwo zgody w konkretnym celu, mają Państwo prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę.

W przypadku, jeśli stwierdzą Państwo, że Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, w szczególności kiedy związane z nimi roszczenia nie zostaną zaspokojone, będą Państwo mogli złożyć reklamację do Organów Kontrolnych właściwych w zakresie Ochrony Danych za pośrednictwem strony: www.agpd.es.

 

8. JAK POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE?

Przetwarzane w AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A. dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby zainteresowanej lub dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.

Kategorie przetwarzanych danych:

  • Dane identyfikacyjne
  • Adresy pocztowe i elektroniczne
  • Informacje handlowe

 

Nie są przetwarzane specjalne kategorie danych osobowych (dane ujawniające pochodzenie etniczne lub rasowe, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność związkowa, dane genetyczne, dane biometryczne ukierunkowane na jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane związane z orientacją i życiem seksualnym osoby fizycznej).
 
INFORMACJA PRAWNA
POLITYKA PRYWATNOSCI
POLITYKA COOKIES