KONTAKT


INFORMACJA PRAWNA

 

1. TOŻSAMOŚĆ WŁAŚCICIELA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Zgodnie z Ustawą o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym nr 34/2002 z 11 lipca, informujemy, że właścicielem strony www.agme.pl jest:

Nazwa spółki:
Aguirregomezcorta y Mendicute S.A (AGME)

NIP:
A20022448

Adres:

Bº AZITAIN, 7 - 20600 - EIBAR – GUIPUZCOA – HISZPANIA

 

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO SERWISU INTERNETOWEGO

Dostęp do niniejszej strony internetowej nadaje Państwu charakter „Użytkownika”, co w momencie wejścia na stronę implikuje wyraźną i niepodlegającą zastrzeżeniom akceptację warunków ogólnych, opublikowanych na www.agme.pl. Wobec powyższego, Użytkownik zobowiązany jest przeczytać niniejsze warunki ogólne użytkowania za każdym razem kiedy będzie miał zamiar wejść na stronę oraz w przypadku korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem tej strony, gdyż mogą one ulegać zmianom.

W powyższym znaczeniu, „Użytkownik” rozumiany będzie jako osoba wchodząca, przeglądająca, użytkująca lub będąca uczestnikiem usługi i działalności, bezpłatnie lub pod tytułem obciążliwym, prowadzonej na stronie www.agme.pl.

2.1. PRZEDMIOT I OBSZAR ZASTOSOWANIA

Niniejsze ogólne warunki użytkowania regulują kwestie dostępu, przeglądania i użytkowania strony www.agme.pl, jak również zakres odpowiedzialności wynikający z korzystania z jej treści, takich jak teksty, grafiki, rysunki, wzory, kody, oprogramowanie, fotografie, muzyka, filmy, dźwięki, bazy danych, obrazy, wyrażenia i informacje, jak również wszelkie inne utwory chronione przez przepisy krajowe oraz międzynarodowe traktaty w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej.

Agme będzie mogło ustalić warunki szczególne, które będą miały zastosowanie do korzystania i/lub zamawiania specjalnych usług, przy czym niniejsze warunki ogólne będą miały wówczas zastosowanie uzupełniające.

2.2. WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG

 • 1. Z założenia dostęp do strony www.agme.pl jest otwarty i bezpłatny. Niemniej jednak, część zawartości strony lub niektóre usługi znajdujące się na niej mogą wymagać wcześniejszego zlecenia usługi lub produktu. Wówczas będą stosowane warunki szczególne, które Agme udostępni Państwu przed udzieleniem usługi.   
 • 2. Osoby nieletnie, chcące skorzystać z usług zawartych w niniejszym serwisie internetowym powinny posiadać uprzednią zgodę rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy są jedynymi osobami odpowiedzialnymi za czyny dokonywane przez nieletnich, za których odpowiadają.
 • 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z usług niniejszej strony internetowej w sposób legalny, zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi, obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami moralności i porządku publicznego oraz zgodnie z istniejącymi normami korzystania z Internetu. 
 • 4. Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje podane za pośrednictwem formularzy subskrypcyjnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej są legalne, prawdziwe, dokładane, wiarygodne i aktualne. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Agme o wszelkich zmianach w przekazanych informacjach.
 • 5. Użytkownik nie będzie: wprowadzał wirusów, programów, makr lub dowolnych sekwencji znaków celem uszkodzenia lub zakłócenia systemów informatycznych niniejszej strony internetowej; blokował dostępu innym użytkownikom poprzez masowe pobieranie zasobów; zdobywał danych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej dla celów reklamowych; odtwarzał, kopiował, rozpowszechniał. Nie będzie przetwarzał ani udostępniał osobom trzecim treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej; prowadził działań za pośrednictwem usług dostępnych na niniejszej stronie internetowej, które mogłyby naruszyć własność intelektualną, tajemnicę przemysłową, zobowiązania umowne, prawa do dobrego imienia, wizerunku oraz prywatności osób trzecich; prowadził działań pojmowanych jako nieuczciwa konkurencja oraz niedozwolona reklama.
 • 6. Jeśli Użytkownik będzie zobowiązany dokonać rejestracji w celu skorzystania i/lub zlecenia usługi na stronie www.agme.pl, będzie on odpowiedzialny za podanie informacji prawdziwych i zgodnych z prawem. Jeśli w wyniku rejestracji, Użytkownik otrzyma hasło w celu dostępu do świadczonych usług, zobowiązuje się on do korzystania z niego w należyty sposób i zachowania go w tajemnicy. W konsekwencji Użytkownicy są odpowiedzialni za odpowiednią ochronę i zachowanie w poufności wszelkich identyfikatorów i/lub haseł, które zostaną im przekazane i zobowiązują się nie przekazywać ich osobom trzecim, tymczasowo czy na stałe ani też nie dopuścić do ich dostępu osób postronnych. Użytkownik będzie odpowiedzialny za niezgodne z prawem wykorzystanie usług przez osobę trzecią, która w tym celu użyje hasła Użytkownika w wyniku jego nienależytego użytkowania lub jego zagubienia. W przypadkach kradzieży, zagubienia lub nieupoważnionego dostępu do haseł, Użytkownik jest odpowiedzialny za niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Agme celem ich unieważnienia. W żadnym przypadku Agme nie będzie odpowiedzialne za czyny dokonane przez nieupoważnione osoby trzecie do momentu dokonania przez Użytkownika wyżej wspomnianego powiadomienia.

 

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Agme jest właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej do wszystkich elementów tworzących serwis www.agme.pl, włącznie ze znakiem towarowym, nazwą handlową lub znakiem wyróżniającym. W szczególności, w sposób nieograniczony, chronione prawami autorskimi są wzór graficzny, kod źródłowy, logotypy, teksty, grafiki, ilustracje, fotografie, dźwięki i pozostałe elementy zamieszczone w serwisie internetowym.

W żadnym przypadku dostęp lub przeglądanie strony www.agme.pl nie powoduje zrzeczenia się, przekazania ani udzielenia zgody, całkowitej ani częściowej, na osobiste korzystanie przez Użytkownika z przysługujących Agme praw własności intelektualnej i przemysłowej.

W związku z powyższym, Użytkownik stwierdza, że odtwarzanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, sprzedaż, przekształcanie, upublicznianie i wszelkie inne formy wykorzystania w dowolny sposób, całościowo lub częściowo, treści www.agme.pl bez wyraźnej i pisemnej zgody Agme, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej Agme.

Wszelkie informacje, które nie będą uważane za dane osobowe przekazane dobrowolnie www.agme.pl za pośrednictwem Internetu (włączając wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki, itp.) przejdą na wyłączną własność Agme, która posiadać będzie nieograniczone prawa użytkowania, przy czym nie powstanie z tego tytułu żaden obowiązek kompensaty na rzecz Użytkownika ani żadnej innej osoby.

 

4. TRYB ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI

 • 1. Agme nie gwarantuje legalności, wiarygodności, użyteczności, prawdziwości ani precyzji usług ani informacji zamieszczonych na www.agme.pl, wobec czego wyłącza wszelką bezpośrednią lub pośrednią odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody i krzywdy, wynikające z braku użyteczności bądź niespełnionych oczekiwań, które Użytkownik z nią wiązał.
 • 2. Agme oświadcza, że podjęło zarówno środki techniczne jak i organizacyjne, które w ramach swych możliwości i stanu technologii, pozwolą na prawidłowe działanie strony, jak i na brak wirusów i szkodliwych komponentów, niemniej jednak, nie może wziąć odpowiedzialności za: (a) ciągłość i dostępność treści i usług zamieszczonych na www.agme.pl; (b) ewentualnie występujące błędy ani brak korekt różnego rodzaju wad, które mogą wystąpić; (c) brak wirusów i/lub innych szkodliwych elementów na www.agme.pl; (d) niezawodność zabezpieczeń, które zostały zastosowane; (e) szkody i krzywdy spowodowane przez dowolną osobę, która naruszy systemy bezpieczeństwa www.agme.pl.
 • 3. Wyłącznie Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju korespondencję wysłaną osobiście lub w jego imieniu na www.agme.pl, jak również za zgodne z prawem korzystanie z treści i usług zamieszczonych na tejże stronie.
 • 4. Agme zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do www.agme.pl, bez uprzedniego zawiadomienia, z powodu prowadzenia czynności konserwacyjnych, naprawy, aktualizacji lub udoskonalania. Jeśli okoliczności będą na to pozwalać, Agme opublikuje na swojej stronie z wystarczającym wyprzedzeniem zawiadomienie, informujące o przewidywanej dacie zawieszenia usług.
 • 5. Linki do innych stron internetowych, jeśli takowe będą występować na www.agme.pl mogą Państwa prowadzić do serwisów internetowych, za które Agme nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdyż nie ma nad nimi żadnej kontroli. Celem linków jest jedynie poinformowanie Użytkownika o innych źródłach informacji, wobec czego Użytkownik wchodzi na nie na swoją wyłączną odpowiedzialność i na warunkach użytkowania określonych w danym serwisie.
 • 6. Agme nie odpowiada za wykorzystanie przez Użytkownika treści i usług zamieszczonych na stronie internetowej www.agme.pl. W konsekwencji nie gwarantuje, że wykorzystanie przez Użytkownika wyżej wymienionych treści i usług, będzie zgodne z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania, ani że będzie ono przeprowadzone w należyty sposób.

 

5. CZAS TRWANIA I MODYFIKACJE

 • 1. Agme zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego modyfikowania niniejszych ogólnych warunków dostępu, publikując zmiany na www.agme.pl. Jednocześnie, bez uprzedniego zawiadomienia, będzie mogło wprowadzać na stronie internetowej wszelkie modyfikacje, które uzna za stosowne, mogąc zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści i świadczone przez nią usługi, jak i formę, w której będą one przedstawione oraz ich lokalizację. W konsekwencji przyjmuje się jako obowiązujące ogólne warunki opublikowane w momencie, w którym Użytkownik wchodzi na stronę www.agme.pl, wobec czego Użytkownik regularnie powinien czytać powyższe warunki użytkowania.
 • 2. Niezależnie od treści warunków szczególnych, Agme będzie mogło w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia zakończyć, zawiesić lub przerwać dostęp do treści strony, bez możliwości dochodzenia przez Użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania.

 

6. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Stosunki zawiązane między Agme a Użytkownikiem podlegać będą obowiązującym przepisom oraz jurysdykcji właściwych sądów. Niemniej jednak, w przypadkach, w których przepisy przewidują możliwość, by strony poddały się jurysdykcji konkretnego sądu, Agme i Użytkownik, wyraźnie zrzekając się właściwości wszelkich innych właściwych im sądów, poddają się rozstrzygnięciom Sądów i Trybunałów miasta Eibar.
 
INFORMACJA PRAWNA
POLITYKA PRYWATNOSCI
POLITYKA COOKIES